ریشیر نداره
نه متاسفانه ‎- نومیا
دستی ریشیر کن ‎- Dice Marshal
باشه :) ‎- AmirGT