ریشیر نداره
نه متاسفانه ‎· نومیا
دستی ریشیر کن ‎· Dice Marshal
باشه :) ‎· AmirGT