گویا آنچنان فشاری آوردن که این مستند مقایسه صنعت خودرو ایران و کره قطع شده. قسمت ۵ که دیدم هنوز آخرش نبود!