به قول بابک نهرین هر جا بری باید اول از بستان آباد رد بشی :))