پدر یه سوپ معروف داشت اسمش سوپ پاپیونی بود. آلکاترازی هم میگفتیم. همه چی توش میریخت :)