چرا اینجوری شدم من؟!
چجوری؟ با رسم شکل :دی ‎· roghi1022