اگر بدونید این مستند شبکه افق چه پته ای از صنعت خودرو کشور ریخته تو آب. هر قسمت چند تا شاخ درمیارم.