یه رابطه ای هست با داون شدن چند باره توییتر و موکوم :))