شما میدونستید خیلی قدیما چغد حیوان خونگی بوده؟
نه ‎· shadise