خانوم سلوی هم نیست!
این سایت از بس کند هست نتونستن بیان . ‎· Dr.RoHo