ضعیف دارید کار مکنید. نه که من خودم خیلی خوب کار میکنم :)