این ترددیلا چیه؟ جدیده؟
چیپس ذرته، بله ‎· roshanak
@roshanak چه خوب ‎· AmirGT