این ترددیلا چیه؟ جدیده؟
چیپس ذرته، بله ‎- roshanak
@roshanak چه خوب ‎- AmirGT