آپدیتی که خدا برای مشکلات هوای تبریز داده خوب جواب نداده مثل اینکه :)