یه قانونی هم تصویب کنند که کلیه جریمه های تمامی قوانین جاری کشور با توجه به تورم و سال، بالا بره.