شبکه یک داره معمای شاه رو تکرار میکنه. بشینیم ببینیم چی میشه؟ سلار میخونه؟ :)