دیشب بچه ها ریخته بودن کوچه داد و بیداد نگو مدرسه ها تعطیل شده :)