جناب آقای آرین عزیز شما فکر کردی مافیای خودرو سازی و سوخت میذاره خودرو الکتریکی در ایران پا بگیره؟