کازابلانکا و بر باد رفته 4 سال با هم فاصله دارند. حسن فتحی کمی اشتباه نکرده؟ :)