Avatar for amirgt

این که من حسین کلهر رو با جلال سمیعی اشتباه میگرم بده؟ :))

Comment

جلال یخورده بزرگتر و عریضتره :دی

 ‎· وحید معمولی
Comment

@vahid آره :)))

 ‎· AmirGT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10