اریترو مایسین عوارض داره؟ معده و روده همه چی قاطی شده که اه :|