سنجدی یه صدی شیتیل گرفته که پای خان دادادشش رو مالش بده، ..... چخه الان یه هاف تایم هم نشده، باشه به خاطر روی گل ترنجبین بانو لوتی خورش کن