ایربگ های ماشین چرا باز نشده بودن؟ هان؟ برم شکایت کنم؟