Avatar for amirgt

مورچه خوار: «اقلاً باید پنجاه هزار نوع مختلف حشره وجود داشته باشه و منه بدبخت باید فقط یه مورچه خوار به دنیا بیام!»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10