مورچه خوار (در حالیکه با موتور سیکلت دنده عقب از درخت بالا رفته و داغون شده): "فروشنده راجع به دنده عقب چیزی به من نگفته بود!"