چند روزه هر شب شربت شاهسترن نوش میکنم همه چی میزون میشه :)