ازدواج همزمان پسر ۱۶ ساله با ۲ دختر هم سن و سال خود. عجب توانایی داره من نمیتونم :)
بگو که پولدار بوده حداقل ... اسمایلی کوفتن بر پیشانی ‎- خانوم میم
حسنی و هادی ، این حقتونو خورده :))) @hadinik ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™