سلام بر رفقای قیدیمی
سلام ‎- zYa-Bushehr
شما را یادم نمیاد چرا؟ ‎- Mim Sin
@mimsin: فدای سرت دادا - خودمم یادم نمیاد ‎- amomohsen
من یادم میاد، یزدی بودی درسته؟ ‎- حســـــــنے
@hssn67: نخیر ‎- amomohsen
عه خودتی؟ خانمت خوبه ؟ خودت خوبی ؟ ساشتی کچل رو صدا کنیم بیاد ‎- Ashmogh