دلم برای تویی که صدها کیلومتر آنطرف‌تر چشمانت را بر روی حقیقت بسته‌ای، تنگ است.