تو موبایل خیلی خشملک باز میشه اینجا اسمایلی لوس بازی های فرفری :-)) >:)