پدر: فرزندم امروز با کدوم سری از دوستات قرار داری؟ فرزند: رفقای مکانم پدر =-O