پدر: فرزندم با موبایلت داری چیکار میکنی کجایی باهاش پسر: پدرجان تو مکانم نگران نباشید