داداشی این مکان که میگن اینجاست؟
IMG_20150720_001318.jpg