ویکی جذبم نکرده بود اینجا اما خوبه دارم اعتیاد پیدا میکنم کم کم... به این چیزا سریع معتاد میشم
جوون :دی ‎- Hadi.Yalin
:-} :-)) ‎- Aqfery