زندگی شاید همین باشد گل سرخی باشد اسمایلی در حال فعالیت برای رونق اینجا