تو فرفر خیزران رو بلاک کرده بودم تو اینجا آزاد شد فقط یادم میاد بلاک بود اینکه چرا بلاکش کرده بودم یادم نمیاد