توییترهای اغشته به فیدای سیاسی مون رو اینجا وصل نکنیم یهو همه مون رو با هم تو مکان بگیرن خیلی بد میشه