خانم رو در فروشگاه به بهانه پادرد و گرسنگی رها کرده و به گوشه ای در فروشگاه تو مکان پناه آورده ام