رفتیم آش نیکوصفت بعدشم رفتیم معجون بابا رحیم یا عمو رحیم بود نمیدونم خلاصه الانم داستان چیپس و پنیر خامه ای رو پیاده کنیم یا نکنیم یخورده ترسیدیم