حالا کم کم یک سری گروه ها درست میشه که به جای سابیدن شروع میکنن به مالیدن... ایناش خوبه