تو آپارتمانی که در حال زندگی هستیم وجه مشترک همه خانواده ها این می باشد که زن و شوهرها با هم دعواهای بی ناموسی می کنن در حد دن کورلئونه و 90 درصدشون یا دو قلو دارن یا در حال دو قلوزادگی هستن یک وضعی فکر کنم باید زودتر پاشیم از اونجا