آقا ما یک پیشی داریم تو پارکینگ منزل ایشون چند ماهه هستن و مادرشون رهاشون کردن و کمی نمیدونم چی شد دستی شدن و نگران حالشون هستیم و هر بار ما رو میبین التماس غذا دارن خلاصه خواستم این موضوع مهم رو بهتون بگم خیلی مهمه یکی از سطوح دغدغه های بنده شدن دعا بفرمایید براشون :)
IMG_20160116_152448.jpg
دعا کنیم وحشی بشه؟؟ ‎- Mahyaa مه‌یا
چه خوشگلم هست شبیه خیابونیا نیست زیاد ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
می ترسیم با حیا بشن و بین این همه گربه بی حیا نتونن گلیمشون رو از آب بکشن بیرون اسمایلی بی حیایی رو فرا بگیرن از این دهاها کنید ‎- Aqfery