بچه ها من حدوداً ممکنه دو ساعتی نباشم خواهش می کنم تو این مدت نگران نشین هی تماس نگیرین برمیگردم :)
:))) ‎· DArA