کنار اواتار ملت مثل تویتتر باید یک گزینه قمبل شکلی باشه که سریع بسابیش نیازی نباشه پیجشو باز کنی برای یک ساب ساده