مدیر ساختمون که یک خانم هستن دو قلو باردار هستن حالا اومده میگه شما مدیر شو گفتم شرمنده فکر میکنه نمیدونم مدیر ساختمونی واگیر داره عمرن یعنی قبول کنم همینم کم بود