خوبی اینجا این هست که خانم بنده هنوز اینجا رو نمیشناسه شما اگه دیدین اومد سراغمو گرفت گفت آق فری رو اینجا ندید؟ بگین نه آق فری نمیشناسیم چه اسم خنده داری و خلاصه بیچونید با تشکر امضا آق فری