من میگم با اعلام لغو تحریم ها از مکان موقتا بریزیم بیرون تو خیابون بزن و برقص اوکی؟ اونها که میخوان بندری برقصن کامنت اونا که کردی میخوان برقصن لایک برار خواهرهای رقاص عربی و ترکی هم فیو با تشکر