امشب زود بخوابم فردا صبح باید زود بیدار شم ایرباس نیو بخرم