تنها جایی که آدم دوست داره پشت سرش صحبت کنن مکانه اما صحنه غم انگیز داستان اونجاس وقتی که اسمتو سرچ میکنی میبینی بود و نبودت انگار هیچ فرقی نداشت حالا که اینطوری شد من میرم همون توییتر خراب شده:' -( :' -( :' -( :' -( :' -(
حالا بزار گرم بشه . راه نیافتاده که :ي اسمت رو هم آق فری بزار مثل سابق :ي ‎· Hadi.Yalin