انقدر تحریم کنید تا تحریم دونی تون پاره شه اسمایلی ضد تحریم شدیم