دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد همچو گلهای بهاری روحتان خوش خنده باد اسمایلی به مناسبت اجرای برجام