گشایش مکان با گشایشی در برجام بودش بیاید بخاطر این اتفاق خجسته یک بوس هوایی بفرستیم تو هوای تهران شاید تو آلودگی تاثیر داشت :))